ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw, de Auteurswet van 23 september 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, die met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld
Filmwerk: film werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 10 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, die met bedoelde film werken op één lijn kunnen worden gesteld
Opdracht: het geven van advies met betrekking tot het gebruik van digitale media voor marketing doeleinden, alsmede het leveren van fotografisch- en filmwerken
Cynthia Zonneveld: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12,13 en 14 Aw

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Cynthia Zonneveld en de Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen bepaalt Cynthia Zonneveld eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding (danwel uurtarief), waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed na de wederzijdse toestemming.

4. Factuur en betaling
4.1. Betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan na factuurdatum.
4.2. Indien Cynthia Zonneveld het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3. Indien de Wederpartij in verzuim of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Cynthia Zonneveld ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4. Geen enkel gebruik van het Fotografische dan wel Film werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Cynthia Zonneveld nog niet heeft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische/Film werken schriftelijk/per mail aan Cynthia Zonneveld te worden medegedeeld . Cynthia Zonneveld heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

6. Opdracht
6.1. Cynthia Zonneveld heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst van opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Cynthia Zonneveld worden uitgevoerd na aparte offerte  van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3. De Wederpartij is gehouden datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Cynthia Zonneveld mogelijk te maken, en in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledig, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
6.4. Een door Cynthia Zonneveld opgegeven termijn voor het volbrengen van een offerte heeft een indicatieve strekking, mits uit de aard of de inhoud van de opdracht anders blijkt. De Wederpartij dient Cynthia Zonneveld in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
6.5. In geval van annulering van de overeenkomst van opdracht door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Cynthia Zonneveld recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd en naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht
7.1. Het auteursrecht op de Fotografische/Film werken berust bij Cynthia Zonneveld. De Fotografische/Film werken mogen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden van Cynthia Zonneveld, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.
7.2. Na het voltooien van de opdracht hebben noch Cynthia Zonneveld noch de Wederpartij jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

8. Licentie
8.1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch/Film werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Cynthia Zonneveld is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze niet meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht conform het begrip van Cynthia Zonneveld hebben bedoeld.
8.3. Exclusief exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht
8.4. Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cynthia Zonneveld.
8.5. De wederpartij is niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden tenzij anders is overeengekomen.

9. Inbreuk op auteursrecht
9.1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Cynthia Zonneveld.
9.2. Bij inbreuk komt Cynthia Zonneveld een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch/Film werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Cynthia Zonneveld conform art. 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.2. Voor ieder inbreuk op de aan Cynthia Zonneveld toekomende persoonlijkheidsrechten op grond van art. 25 Aw, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Cynthia Zonneveld gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1. Cynthia Zonneveld is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Cynthia Zonneveld
11.2. De aansprakelijkheid van Cynthia Zonneveld is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.
11.3. Indien derden jegens Cynthia Zonneveld en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk, dan zullen de Wederpartij en Cynthia Zonneveld in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance van betaling
Cynthia Zonneveld en de Wederpartij hebben beide het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Cynthia Zonneveld het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze
13.1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlandse recht
13.2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Cynthia Zonneveld en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.